Listes des Katas

Retrouvez ci-dessous les katas par style

 • Matsumura Sokon  (1809-1896)
  • Matsumura Ha Bassai
  • Matsumura Ha Seisan
 • Itosu Anko (1832-1915)
 • Ishimine Peichin (1825-1889)
  • Ishimine Bassai
 • Higaonna Kanryu  (1845-1916)
  • Sanchin
  • Saifa
  • Seipai
  • Seienchin
  • Sanseiru
  • Shisochin
  • Suparinpei
  • Kururunfa
  • Seisan
 • Myagi Chojun (1888-1953)
  • Tensho
 • Aragaki Seisho  (1840-1918)
  • Niseishi
  • Sochin
  • Unshu
 • Matsumora Kosaku (1829-1898)
  • Matsumora Ha Bassai (Tomari No Bassai)
  • Matsumora Ha Rohai (Koshiki Rohai)
  • Wanshu
 • Kyan Chotoku (1870-1945)
  • Ananko
  • Chinto (Tomari no Chinto)
 • Chatan Yara (1740-1812)
  • Chatan Yara Kusanku
 • Shinkichi Kuniyoshi (1848-1926)
  • Kuniyoshi Kusanku
 • Oyadomari Kokan (1831-1905)
  • Oyadomari No Bassai
 • Go Kenki (Wu Xian Hui) (1886-1940)
  • Haffa
  • Nipaipo
  • Hakkaku (Hakucho)
  • Papuren
  • Juroku
  • Matzukaze
  • Shinsei
  • Aoyagi
  • Shinpa
  • Yottsu No Kata 1-4
   • Dai Ichi Doso
   • Dai Ni Doso
   • Dai San Doso
   • Dai Yon Doso
  • Shinsei Ni
  • Miyojo